Koronavirus FAQ

Olemme koonneet listan kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksen (covid-19) vaikutuksista CapManin toimintaan alle. Tietoja on päivitetty 23.4.2020.

1. Miten CapManin toiminta sopeutuu koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen?

Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin työntekijöidemme, asiakkaidemme ja kumppaniemme terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi ja teemme toistaiseksi pääosin etätöitä. Toimintamme luonne huomioiden meillä on hyvät valmiudet sekä kokemus etätöiden toteuttamiseksi ja olemme pystyneet sopeutumaan tilanteeseen liiketoimintamme kannalta suuremmaksi osaksi saumattomasti. Vaikka olemmekin korvanneet tapaamisia kasvotusten etätapaamisilla, toimintamme jatkuu toistaiseksi lähes normaalisti.

2. Mikä on koronaviruksen taloudellinen vaikutus CapManin toimintaan?

Vaikutus CapManin liiketoimintasegmentteihin on seuraava:

Hallinnointiliiketoiminta:

Hallinnointipalkkiot: Hallinnointipalkkiot määritellään rahaston perustamisen ajankohdasta ja ne maksetaan hallinnointiyhtiölle, eli CapManille, kaksi kertaa vuodessa. Ne perustuvat rahaston alkuperäiseen kokoon, mukaan lukien sijoitussitoumukset, rahaston sijoitusperiodin aikana (yleisesti viisi vuotta) ja sen jälkeen rahaston salkun hankintahinnan mukaan. Hallinnointipalkkiot ovat luonteeltaan pitkäaikaisia ja hyvin ennustettavia emmekä näe merkittävää epävakautta lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä.

Tuleviin hallinnointipalkkioihin vaikuttaa pääosin kaksi asiaa. a) Varainhankinta rahastoihin: jos meneillään olevat varinhankintaprojektit siirtyvät tai viivästyvät, tämä saattaa vaikuttaa hallinnointipalkkioiden kasvuun. b) Irtautumiset rahastoista: Rahaston sijoitusperiodin jälkeen toteutetut irtautumiset pienentävät rahaston salkun yhteenlaskettua hankintahintaa, joka määrittelee hallinnointipalkkioiden tason. Mikäli irtautumiset viivästyvät markkinoilla kasvavasta epävarmuudesta johtuen, hallinnointipalkkiot pysyvät vakaina.

Voitonjako-osuustuotot: Lisääntynyt epävarmuus, vaikutukset arvonluontityöhön salkussa sekä viivästymiset irtautumisprosessissa saattavat vaikuttaa rahastojen siirtymiseen voitonjakoon sekä mahdollisten voitonjako-osuustuottojen ajoitusta ja kokoa. CapMan ei anna ohjeistusta voitonjako-osuustuotoista.

Palveluliiketoiminta:

CaPSin ja JAMin saamat palkkiot ovat suuremmaksi osaksi toistuvia ja vakaita ja vaikutukset näihin ovat toistaiseksi maltilliset. Scalan liiketoiminta on enemmän altistunut markkinariskille, sillä se on riippuvainen varainhankintaprojekteista ja siihen liittyy siksi enemmän epävarmuutta.

Sijoitustoiminta:

CapManin taseesta noin 34 % on kassa- ja rahavaroja sekä likvidejä varoja, 32 % on sijoitettu kohdeyhtiöihin sijoittaviin pääoma- ja velkarahastoihin, 24 % kiinteistörahastoihin ja 9 % infrastruktuurirahastoihin Luvut kuvastavat tilannetta 31.3.2020. Näistä, kiinteistö- ja infrarahastoilla on defensiivisiä ominaisuuksia ja tulevat suuremmalla todennäköisyydellä tuottamaan esimerkiksi listattuja osakkeita paremmin tässä markkinatilanteessa. Vaikutukset ovat todennäköisesti suuremmat kohdeyhtiöihin sijoittavissa pääomarahastoissa, tosin laajuutta on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Yleisesti ulkopuolisten ja lyhytaikaisten shokkien vaikutus on pienempi pääomasijoituksiin ja listaamattomiin osakkeisiin verrattuna, mutta vaikutusten käsittely saattaa osittain kestää kauemmin. Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä CapManin sijoitusten käyvät arvot laskivat 8,4 miljoonaa euroa.

Yhteenvetona on liian aikaista sanoa mikä koronaviruksen vaikutus liiketoimintaamme tulee olemaan, sillä kaikki riippuu poikkeuksellisen tilanteen kehityksestä ja kestosta. Huomioiden hallinnointipalkkioiden vakaa ja ennustettava luonne ja toistuvien palkkioiden suuri osuus, CapMan on paremmassa tilanteessa suhteessa moneen muuhun liiketoimintaan ja toimialaan.

3. Mikä on koronaviruksen ei-taloudellinen vaikutus?

Tilanne koettelee prosessejamme ja saattaa johtaa uusiin tapoihin tehdä yhteistyötä sekä mahdollisesti myös uusiin kustannustehokkaisiin toimintatapoihin koko organisaatiossa.

4. Onko CapManilla painetta muuttaa kulurakennettaan?

Tämänhetkinen epävarmuus huomioiden pidämme maltillisen kulurakenteen säilyttämistä tärkeänä ja selvitämme tapoja, jolla voimme taata liiketoimintamme toimivuuden maltillista kulukuria noudattaen. Mikäli tarpeellista, olemme valmiudessa suhteuttaa kulujamme tuloihin.

5. Mikä on CapManin likviditeettitilanne ja miten koronavirus vaikuttaa siihen?

CapManin rahavarat ja likvidit sijoitukset olivat yhteensä 55 milj. euroa 31.3.2020. Omavaraisuusasteemme oli 47 % ja korollinen nettovelka oli 19 milj. euroa. CapManille maksettavat hallinnointipalkkiot ja palkkiot palveluista huomioiden, kassavirtatilanteemme on vakaa ja olemme hyvässä asemassa selvitä tästä tilanteesta.

6. Miten koronavirus vaikuttaa CapManin osinkopolitiikkaan?

CapManin tavoitteena, joka julkaistiin vuonna 2018, on maksaa vuosittain kasvaa osinkoa. Emme ole tehneet muutoksia tähän politiikkaan.

7. Onko tilanteella vaikutuksia CapManin osingonmaksukykyyn? Viivästyykö CapManin vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen osingonmaksupäätöksen jälkeinen osingonmaksu?

Vuoden 2020 yhtiökokous päätti yhteensä 13 sentin osingosta ja pääomanpalautuksesta osakkeelta vuodelta 2019 ja se maksettiin 20.3.2020.

Osinkopolitiikan toteutukseen vaikuttaa moni asia, muun muassa kauden osakekohtainen tulos sekä jakokelpoiset varat. Olemme sitoutuneet osinkopolitiikkaamme tästä poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta.

8. Miten koronavirus vaikuttaa CapManin kohdeyhtiösijoituksiin ja pääomarahastoihin?

Kohdeyhtiöiden osalta tilanne muuttuu päivittäin, ja odotamme joitain vaikutuksia kaikissa kohdeyhtiöissä, joskin jotkut toimialat ovat enemmän alttiita vaikutuksille kuin toiset. Koska vaikutukset näkyvät nopeammin liikevaihdossa ja kassavirrassa kuin mitä suhteuttamistoimenpiteissä kulupuolella, olemme jo ryhtyneet toimenpiteisiin aikaisessa vaiheessa. Jotkut liiketoiminnat saattavat tarvita väliaikaista lisärahoitusta. Kasvanut epävarmuus vaikuttaa myös transaktiomarkkinaan sekä saattaa johtaa viivästymisiin irtautumisprosesseissa. Uuden Buyout XI -rahaston osalta tiimi toteuttaa nykyistä sijoitussuunnitelmaansa.

9. Miten koronavirus vaikuttaa CapManin kiinteistösijoituksiin ja -rahastoihin?

Vaikutukset vaihtelevat segmentistä riippuen. Lyhyen aikavälin vaikutus on suurin hotelleihin, elokuvateattereihin, ravintoloihin ja tapahtumatiloihin. Kauppakeskukset ja ostoskadut tulevat kärsimään vähentyneestä liikenteestä. Vuokrapäätökset lykkääntyvät vuokralaisten arvioidessa tilanteen vaikutuksia liiketoimintaan. Toimitilamarkkinoilla pohjoismaisissa pääkaupungeissa on maltillisesti laadukasta tilaa, ja yhtiöt tekevät yleensä päätöksiä pidemmällä aikavälillä. Varainhankinta CapMan Nordic Real Estate III -rahastoon jatkuu suunnitellusti.

10. Miten koronavirus vaikuttaa CapManin infrastruktuurisijoituksiin ja -rahastoihin?

Omaisuusluokka on suhteessa defensiivinen ulkopuolisille shokeille ja pandemioille, mutta ei luonnollisesti ole täysin eristyksissä taloudesta tai yhteiskunnallisesta kehityksestä. Infra-rahaston kolme tämänhetkistä kohdetta (lauttaliikennöitsijä Norled, kaukolämpöyhtiö Nydalen Energi ja valokuituverkkoyhteyksiä rakentava yhteisyritys) eivät yleisesti näe suurempia vaikutuksia lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Uusien sijoitusten osalta huutokauppaprosessit saattavat viivästyä ja neuvottelut viivästyä, mutta näkemyksemme mukaan osapuolet jatkavat aktiivista työskentelyä. Infratiimi tekee aktiivisesti töitä rahaston lopullisen koon saavuttamiseksi kevään aikana.

11. Miten koronavirus vaikuttaa CapManin velkasijoituksiin ja -rahastoihin?

Lyhyen aikavälin vaikutukset jäävät todennäköisesti pieneksi tai keskisuuriksi. Pidemmän aikavälin vaikutukset ovat todennäköisesti pienemmät kuin pääomarahastoissa, mutta kohdeyhtiöiden vakavaraisuus ja taloudellinen tilanne saattaa vaikuttaa velkojen takaisinmaksuun, varsinkin mikäli kassavirta hupenee ja konkurssien riski kasvaa.

12. Miten koronavirus vaikuttaa hallinnointipalkkioihin

Ks. kohta 2.

13. Miten koronavirus vaikuttaa meneillään olevaan varainhankintaan?

Tilanne saattaa johtaa viivästyksiin varainhankintaprosesseissa. On vielä liian aikaista sanoa mikä vaikutus tulee olemaan. Kysyntä listaamattomia sijoituksia kohtaan on yleisesti korkealla tasolla, ja omaisuusluokan luonne huomioiden sijoituspäätökset ovat todennäköisesti strategisia eivätkä opportunistisia.

14. Miten koronavirus vaikuttaa palveluliiketoiminnasta saataviin palkkioihin?

Ks. kohta 2.

15. Miten koronavirus vaikuttaa rahastojen voitonjakoon siirtymiseen? Vaikuttaako tilanne joihinkin rahastoihin enemmän kuin toisiin?

Ks. kohta 2. Koska kohdeyhtiösijoituksia tekeviin pääomarahastoihin liittyy enemmän epävarmuutta, odotamme vaikutusten olevan suurempia näissä.

16. Miten koronavirus vaikuttaa CapManin käypiin arvoihin?

Ks. kohta 2.