Tilintarkastus

CapManin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö tai tilintarkastaja. Tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista päätetään varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen ehdotus yhtiön tilintarkastajaksi ja tilintarkastajan palkkioiksi ilmoitetaan varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan vuoden kestäväksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiö noudattaa tilintarkastajan toimikauden pituuden laskennassa tilintarkastuslain mukaisia säännöksiä. Näiden säännösten mukaan tilintarkastajan toimikauden määräajan kuluminen alkaa voimassa olevan tilintarkastuslain voimaantuloa seuraavan tilikauden alusta eli tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. CapManin vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Ulla Nykky yhtiön tilintarkastajaksi, joka vastaa tilintarkastustyön koordinoinnista ja ohjeistuksesta koko konsernin osalta.

Edellisen varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Vuonna 2018 tilintarkastajille maksettiin palkkioita seuraavasti:

Palkkiot 2018 (euro)

Palkkiot 2017 (euro)

Tilintarkastuspalkkiot

307 000

257 000

Palkkiot muista palveluista

58 000

165 000

Yhteensä

365 000

422 000