Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

CapManin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön liiketoiminta on sääntelyn mukaista, liiketoimintaan ja tavoitteisiin liittyvät riskit tunnistetaan ja niitä seurataan ja hallitaan asianmukaisesti.

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa viime kädessä yhtiön hallitus. Vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan päivittäisestä toteuttamisesta on yhtiön johtoryhmällä, joka määrittelee liiketoiminta-alueiden ja muiden toimintojen merkittävimmät riskit ja määrittelee toimintasuunnitelman merkittävimpien tunnistettujen riskien varalle. Konsernin talousjohtaja koordinoi yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja raportoi tarvittaessa niiden valvonnasta yhtiön hallitukselle.

Lisätietoa yhtiön liiketoiminnan kannalta merkittävistä riskeistä löytyy yhtiön vuosikertomuksesta, erityisesti hallituksen toimintakertomus -osuudesta, yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevasta selvityksestä sekä tilinpäätöksen liitetiedoista.

Sisäisen valvonnan järjestäminen

Konsernin sisäinen valvonta koostuu riskienhallinta- ja compliance-toiminnoista, jotka toimivat yhtiön hallituksen vuosittain vahvistamien toimintasuunnitelman mukaisesti ja raportoivat toiminnastaan ja havainnoistaan toimivalle johdolle ja hallitukselle. Sisäisen valvonnan toiminnot keskittyvät erityisesti konsernin toimiluvanvaraisten toimintojen ja rahastojen valvontaan. Toimintojen resursseja on viime vuosina lisätty toiminnan sääntelynmukaisuuden varmistamiseksi.

Yhtiön liiketoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen sisäisen tarkastuksen järjestämistä omaksi konsernitoiminnokseen ei ole toistaiseksi pidetty tarkoituksenmukaisena. Yhtiön toimiluvanvaraisen toiminnan sisäisestä tarkastuksesta vastaa ulkoinen palveluntarjoaja.

Rahastotason riskienhallinta

Rahastotason riskienhallinta on järjestetty niin, että rahastoja koskevaa päätöksentekoa ja valvontaa on hajautettu eri toiminnolle, jotka ovat riippumattomia toisistaan. Rahastotason riskienhallintaan osallistuvien tahojen toimintaa ja vastuita on kuvattu alla.

Sijoituskomitea(t)

Jokaisella CapManin hallinnoimalla rahastolla on erillinen sijoituskomitea, joka yleensä koostuu kyseisen sijoitusstrategian partnereista ja/tai muista toimitusjohtajan nimittämistä kokeneista sijoitusammattilaisista. Komitean puheenjohtajana toimii konsernin toimitusjohtajan nimittämä henkilö. Sijoituskomiteoiden jäsenet eivät lähtökohtaisesti osallistu konsernin operatiivisen toiminnan johtamiseen. Kunkin rahaston sijoituskomitea tekee esitykset sijoituspäätöksistä kyseessä olevan rahaston päätöksentekoelimelle, joka yleensä on rahaston hallinnointiyhtiön hallitus. Päätöksentekoelimelle tehtävät sijoitusesitykset perustuvat aina sijoituskomitean jäsenten yhteiseen kantaan.

Arvonmäärityskomitea ja -kontrolleri

CapManin hallinnoimien rahastojen arvonmääritysprosessit vaihtelevat muun muassa kyseessä olevan rahaston sijoitusstrategian ja rahastomuodon mukaan. Sisäisesti arvonmääritysprosessista vastaa kiinteistörahastojen osalta Valuation Controller ja pääomarahastojen osalta kunkin rahaston Arvonmäärityskomitea. Arvonmäärityskomitean jäseniä ovat konsernin talousjohtaja, Back office & Monitoring-tiimin vetäjä ja joko rahastolle nimetty riskinhallintapäällikkö tai kyseisen sijoitustiimin vetäjä.

Kvartaaleittaisessa arvonmääritysprosessissa rahaston Arvonmäärityskomitea määrittää osavuosiraportoinnin yhteydessä rahaston sijoituskohteena olevien yritysten arvostukset. Kiinteistösijoitusten osalta arvostukset tekee ulkopuolinen arvioitsija, jonka ehdotuksessa käytettyjen periaatteiden oikeellisuuden Valuation Controller tarkistaa. Arvonmäärityskomitean tai Valuation Controllerin tehtävänä on huolehtia, että samoja arvonmääritysperiaatteita on käytetty johdonmukaisesti, ja että periaatteet ovat kansainvälisten arvonmääritysohjeistusten (European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles (INREV) Valuation Guidelines tai International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines, IPEVG) mukaiset.

Lopullisen päätöksen arvostuksista tekee rahastosta riippuen joko vaihtoehtorahastojen hoitajan (v. 2017 perustetut tai uudemmat rahastot) tai vastuunalaisen yhtiömiehen (ennen v. 2017 perustetut rahastot) hallitus.

Sijoitusten seuranta ja valvonta

Back office- ja Monitoring-toiminnon osana työskentelevä sijoitustiimeistä riippumaton Monitoring-tiimi vastaa pääomarahastojen kvartaalittaisesta arvostusprosessin koordinoinnista, konsernin rahastojen menestyksen seuraamisesta ja ennustamisesta, laskentamallien laatimisesta sekä voitonjako-osuustuottojen laskennasta.

Yhtiön lakimiesten ja riskienhallintapäällikön vastuulla on tarkistaa jokainen investointikomitean laatima sijoitusehdotus ennen kuin se vahvistetaan hallituksen toimesta. Läpikäynnin tarkoituksena on varmistaa, että sijoitukset tehdään rahastosopimusten ja muiden rahastoa koskevien velvoitteiden, soveltuvan sääntelyn ja sisäisten prosessien mukaisesti.

Konsernin lakiasiainjohtajan vastuulla on varmistaa että rahastoja koskevien maksujen maksamista ja sitoumusten antamista koskevat valtuudet ovat selvästi määritelty ja valtuuksien käyttöä seurataan säännöllisesti.