Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

CapManin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön liiketoiminta on sääntelyn mukaista, liiketoimintaan ja tavoitteisiin liittyvät riskit tunnistetaan ja niitä seurataan ja hallitaan asianmukaisesti. Konsernin sisäinen valvonta koostuu riskienhallinta- ja compliance-toiminnoista, jotka toimivat yhtiön hallituksen vuosittain vahvistamien toimintasuunnitelmien mukaisesti ja raportoivat toiminnastaan ja havainnoistaan toimivalle johdolle ja hallitukselle. Yhtiön liiketoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen sisäisen tarkastuksen järjestämistä omaksi konsernitoiminnokseen ei ole toistaiseksi pidetty tarkoituksenmukaisena. Yhtiön toimiluvanvaraisen toiminnan sisäisestä tarkastuksesta vastaa ulkoinen palveluntarjoaja.

Roolit ja vastuut

Yhtiön hallitus vastaa viime kädessä yhtiön riskinottohalukkuuden määrittelystä osana strategisten tavoitteiden määrittelyä sekä riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on nimennyt keskuudestaan tarkastusvaliokunnan, joka keskittyy yksityiskohtaisemmin riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan prosessien seurantaan. Hallitus hyväksyy vuosittain riskienhallinnan ja compliancen toimintasuunnitelmat.

Vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosessien toteuttamisesta, niiden tehokkuuden varmistamisesta ja resurssien riittävyydestä on yhtiön johdolla, joka myös määrittelee ja seuraa liiketoiminta-alueiden ja muiden toimintojen merkittävimpiä riskejä sekä laatii toimintasuunnitelman merkittävimpien tunnistettujen riskien varalle.

Konsernin talousjohtaja, joka kuuluu myös yhtiön johtoryhmään, koordinoi yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja kehittämistä ja raportoi tarvittaessa niiden toiminnasta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan havainnoista yhtiön hallitukselle.

Konsernilla on compliance officer, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että konsernin toiminnassa noudatetaan lakeja ja viranomaismääräyksiä.

Vaihtoehtorahastojen hoitajan (AIFM, alternative investment fund manager) toimiluvallisen toiminnan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa CapMan AIFM Oy:n hallitus. Erityisesti hallitus varmistaa, että valvontatoiminnot ovat itsenäisiä ja liiketoiminnoista riippumattomia. Toimiluvallisessa toiminnassa on oma liiketoiminnoista riippumaton riskienhallintapäällikkönsä. Hän vastaa toimiluvallisen toiminnan päivittäisestä riskienhallinnasta valvomalla, että niissä sovelletaan hallituksen hyväksymiä riskienhallinnan menettelytapoja ja prosesseja ja että määritellyt riskienhallinnan menettelytavat ja prosessit ovat riittäviä ja tehokkaita sekä vaihtoehtorahaston hoitajan että sen hoidossa olevien rahastojen tasolla. Riskienhallintapäällikkö raportoi havainnoistaan CapMan AIFM Oy:n hallitukselle säännöllisesti.

Vaihtoehtorahastojen compliance-toiminnosta vastaa konsernin compliance officer.

Riskienhallinnan prosessi

Riskienhallinta CapManissa on systemaattista ja jatkuvaa toimintaa, jossa tunnistetaan, arvioidaan ja valvotaan yhtiöön vaikuttavia riskejä ja pyritään vähentämään, välttämään tai siirtämään niistä johtuvia haitallisia taloudellisia tai muita vaikutuksia. Riskienhallinta on osa konsernin strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua sekä päivittäistä päätöksentekoa.

Riskienhallinta on yhtiön hallituksen ja johdon työkalu, jonka avulla voidaan sytemaattisesti tutkia ja ennakoida uhkia, mahdollisia menetyksiä tai positiivisia vaikutuksia, joita riskeistä voi aiheutua. Sen avulla voidaan myös arvioida ja hallita sekä lyhyen aikavälin että pitkän aikavälin riskejä kokonaisvaltaisesti tavalla, joka tukee yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamista.

CapManissa riskienhallinta nivoutuu osaksi strategista ja liiketoiminnan suunnittelua alla esitetyllä tavalla:

Lisätietoa yhtiön riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta sekä liiketoiminnan kannalta merkittävistä riskeistä löytyy yhtiön vuosikertomuksesta, erityisesti hallituksen toimintakertomus -osuudesta, yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevasta selvityksestä sekä tilinpäätöksen liitetiedoista.