Palkitseminen

Harkitessaan palkitsemisen osa-alueita, CapManin palkitsemisvaliokunta ja hallitus ovat arvioineet periaatteita ensi kädessä oikeudenmukaisuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta, huomioiden tasapainon säilymisen osakkeenomistajien, rahastosijoittajien ja työntekijöiden eduissa. Palkitsemisjärjestelmien tarkoituksena on tukea liiketoiminnassa onnistumista sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Palkitsemispolitiikka

Palkitsemisen CapMan Oyj:lla (jäljempänä CapMan) on tarkoitus tukea yhtiön liiketoimintastrategiaa. Yhtiö noudattaa henkilöstön palkitsemisessa seuraavia keskeisiä periaatteita, jotka tukevat liiketoimintastrategian toteutumista:

  • Palkitseminen on kokonaisuutena tutkitusti kilpailukykyistä
  • Palkitseminen houkuttelee ja sitouttaa yhtiöön
  • Palkitseminen on oikeudenmukaista, tasapuolista ja helposti ymmärrettävää
  • Palkitseminen on kannustavaa ja ohjaa liiketoiminnan strategisten tavoitteiden saavuttamiseen
  • Kokonaispalkitsemisen taso perustuu tehtävien vaativuuteen
  • Palkitsemisella tuetaan osakkeenomistajien, rahastosijoittajien ja henkilöstön etujen yhteneväisyyttä

Toimitusjohtajan palkitsemiseen sovelletaan lähtökohtaisesti samoja palkitsemien periaatteita ja käytäntöjä (esimerkiksi luontoisetujen suhteen) kuin muihinkin työntekijöihin.

Toimitusjohtajan tehtävän erityisasema ja vaativuus sekä toimitusjohtajan rooliin kuuluva vastuuasema huomioiden toimitusjohtajalle voidaan kuitenkin tarjota tiettyjä muusta henkilöstöstä poikkeavia etuuksia (kuten eläke-etu). Kulloinkin voimassaolevan toimitusjohtajasopimuksen ehtoja kuvataan yksityiskohtaisemmin vuosittain julkistettavassa toimielinten palkitsemisraportissa sekä yhtiön verkkosivuilla.

Tämä CapManin toimielinten palkitsemispolitiikka on laadittu osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen), arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen), valtiovarainministeriön asetuksen 608/2019 sekä 1.1.2020 voimaan tulleen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (jäljempänä hallinnointikoodi) mukaisesti. Tätä palkitsemispolitiikkaa sovelletaan CapManin hallituksen, toimitusjohtajan sekä mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen palkitsemiseen. Toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteita sovelletaan soveltuvin osin myös mahdolliseen toimitusjohtajan sijaiseen, ellei tässä politiikassa toisin mainita.

Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Tämä politiikka käsitellään CapManin varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.3.2020.

Tiedot palkoista, palkkioista ja muista taloudellisista etuuksista

Harkitessaan palkitsemisen osa-alueita, CapManin palkitsemisvaliokunta ja hallitus ovat arvioineet periaatteita ensi kädessä oikeudenmukaisuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta, huomioiden tasapainon säilymisen osakkeenomistajien, rahastosijoittajien ja työntekijöiden eduissa. Palkitsemisjärjestelmien tarkoituksena on tukea liiketoiminnassa onnistumista sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Hallitus

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen jäsenten palkitsemisen vahvistaa varsinainen yhtiökokous. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tekee varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajan palkkio on 5 000 euroa kuukaudessa (2019: 5 000 euroa), varapuheenjohtajan palkkio on 4 000 euroa kuukaudessa (2019: 4 000 euroa), hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkio on 4 000 euroa kuukaudessa (2019: 4 000) siinä tapauksessa, että hän ei toimi samalla hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana ja jäsenen palkkio on 3 250 euroa kuukaudessa (2019: 3 250 euroa). Kuukausipalkkiot maksetaan rahana varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai palvelusuhteessa CapManiin (pois lukien Eero Heliövaara ja Olli Liitola, jotka ovat solmineet konsulttisopimukset Yhtiön kanssa), ja heille ei anneta mahdollisuutta osallistua CapManin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään, eikä CapManilla ole eläkejärjestelyitä, joihin he voisivat osallistua.

Hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 800 euron palkkio kokoukselta (2019: 800 euroa) ja jäsenille 400 euron palkkio kokoukselta (2019: 400 euroa). Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Kaikille hallituksen jäsenille korvataan kokouspalkkioiden lisäksi kohtuulliset matkakulut CapManin matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenille vuonna 2020 maksetut palkat, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet on selostettu palkitsemisraportissa.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Päätöksentekojärjestys

CapManin hallitus vahvistaa vuosittain toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisen periaatteet ja elementit. Hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee esitykset palkitsemiseen liittyvistä asioista hallituksen päätöksentekoa varten. Palkitsemisvaliokunnan kokoonpano on määritelty niin, että siihen kuuluu vähintään kaksi riippumatonta hallituksen jäsentä, eikä yhtään CapManin johtoon kuuluvaa henkilöä.
Kaikki muutokset toimitusjohtajan palkkaan ja palkitsemiseen tehdään ainoastaan hallituksen hyväksynnällä. Johtoryhmän jäsenten kuukausipalkkoja voidaan korottaa toimitusjohtajan esityksestä ja hallituksen puheenjohtajan hyväksynnällä. Vuodesta 2020 alkaen toimitusjohtajan palkitsemisen tulee noudattaa vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävää palkitsemispolitiikkaa.

Toimitusjohtajan palkitseminen

CapManin toimitusjohtaja Joakim Frimodigin palkitseminen muodostuu 30 000 euron kuukausipalkasta sekä luontoiseduista (puhelin-, lounas- ja liikuntaedut). Lisäksi hänellä on Yhtiön toimesta järjestetty maksuperusteinen lisäeläkevakuutus, jonka vuosittainen vakuutusmaksu vastaa kymmentä prosenttia vakuutetun vuosittaisesta rahapalkasta ilman luontoisetuja. Vakuutetulla on oikeus vapaakirjaan kolmen vuoden vakuutusajan jälkeen asteittain niin, että vapaakirja kattaa kuuden vuoden kuluttua lisäeläkevakuutuksen kokonaisuudessaan. Toimitusjohtajan eläkkeellesiirtymisikä on 63 vuotta.
Toimitusjohtajalle ei ole määritelty lyhyen aikavälin kannustimia. Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinohjelma muodostuu osakepohjaisesta palkitsemisesta, jonka yksityiskohtia on kuvattu tarkemmin alla. Toimitusjohtajalla on kuuden kuukauden mittainen, molempia osapuolia sitova irtisanomisaika. Toimitusjohtaja on oikeutettu 12 kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan siinä tapauksessa, että sopimus irtisanottaisiin Yhtiön toimesta.

Toimitusjohtajalle vuonna 2020 maksetut palkat, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet on selostettu palkitsemisraportissa.

Johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmän jäsenten palkitsemiseen kuuluvat kiinteä kuukausipalkka sekä luontoisedut (puhelin-, lounas- ja liikuntaedut). Lisäksi osalle johtoryhmän jäsenistä on Yhtiön toimesta järjestetty maksuperusteinen lisäeläkevakuutus, jonka vuosittainen vakuutusmaksu vastaa viittä prosenttia vakuutetun vuosittaisesta rahapalkasta ilman luontoisetuuksia. Vakuutetulla on oikeus vapaakirjaan kolmen vuoden vakuutusajan jälkeen asteittain niin, että vapaakirja kattaa kuuden vuoden kuluttua lisäeläkevakuutuksen kokonaisuudessaan.
Yhtiön hallitus on nykyisiä palkitsemisjärjestelmiä harkitessaan korostanut johdon pitkäaikaista sitoutumista, ja vähentänyt lyhyen aikavälin palkkioiden suhteellista osuutta johdon kokonaispalkitsemisessa. Toimitusjohtajan lisäksi talousjohtaja ei ole mukana lyhyen aikavälin kannustinohjelmassa. Muille johtoryhmän jäsenille voidaan lyhyen aikavälin kannustimina maksaa vuosibonuksia hallituksen vuosittain vahvistaman palkitsemispolitiikan perusteella. Tyypillisesti vuosibonukset on sidottu konsernin ja/tai liiketoiminta-alueen tulokseen sekä henkilökohtaisten ja tiimin tavoitteiden saavuttamiseen.

Johtoryhmän jäsenille vuonna 2020 maksetut palkat, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet on selostettu palkitsemisraportissa.

Osakepohjaiset palkitsemisjärjestelmät

Osakepalkkiojärjestelmä 2018

CapManin hallitus päätti tammikuussa 2018 osakepalkkiojärjestelmästä 2018—2021 konsernin johdolle ja tietyille avainhenkilöille. Osallistujat sitoutuivat yhtiön omistaja-arvon kehitykseen sijoittamalla merkittävän summan yhtiön osakkeisiin, mikä on ollut edellytys järjestelmään osallistumiselle. Lisäksi tämän pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on ollut sitouttaa ohjelman osallistujat työskentelyyn konsernissa sekä tarjota heille kilpailukykyinen Yhtiön osakkeiden omistamiseen, ansaintaan ja kertymiseen perustuva kannustinjärjestelmä. Järjestelmän suoriteperusteinen palkkio perustui Yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (TSR) ja osallistujan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä.

Järjestelmässä on ollut yksi (1) ansaintajakso, jonka perusteella osallistujat ansaitsevat sijoitukseen perustuvan palkkion sekä suoriteperusteisen palkkion. Yhtiön hallituksen tammikuussa 2018 tekemän päätöksen mukaisesti ansaintajakso alkoi 1.4.2018 ja oli suunniteltu päättyväksi 31.3.2021. Hallitus päätti tammikuussa 2020 lyhentää ansaintajakson päättymään 31.3.2020 alla kohdassa 3.2. kuvatun uuden osakepalkkiojärjestelmän käynnistämisen vuoksi.

Ansaintajakson mukautuksen myötä järjestelmän palkkiot maksetaan kokonaan yhtiön osakkeina vuonna 2020. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei säännönmukaisesti makseta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa edelleen osakkeille asetetun sitouttamisjakson aikana. Mukautetun ansaintajakson päättyessä vuonna 2020, päättyy sitouttamisjakso vuonna 2021.

Järjestelmän osallistujiin kuuluu noin 20 henkilöä, mukaan lukien CapManin johtoryhmän jäsenet. Ansaintajakson perusteella maksettavat palkkiot ovat enintään noin 3,8 miljoonaa CapManin osaketta, mikä vastaa enintään noin 2,5 prosentin laimennusvaikutusta. Maksettavat palkkiot vastaavat 63 prosenttia osakepalkkiojärjestelmän alkuperäisestä enimmäismäärästä.

Säännönmukaisesti osallistujan on omistettava vähintään 25 prosenttia järjestelmän perusteella annetuista brutto-osakkeista, kunnes osallistujan osakeomistus Yhtiössä yhteensä vastaa hänen kiinteän bruttovuosipalkkansa määrää ja niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniin kuuluvaan yhtiöön jatkuu.

Järjestelmä päätettiin ennenaikaisesti vuonna 2020.

Osakepalkkiojärjestelmä 2020

CapManin hallitus on helmikuussa 2020 päättänyt toteuttaa uuden osakepalkkiojärjestelmän 2020—2023. Uusi osakepalkkiojärjestelmä perustetaan osaksi konsernin tiettyjen avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Tarkoituksena on Yhtiön osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteiden yhtenäistäminen Yhtiön arvon kehittämiseksi pitkällä aikavälillä sekä avainhenkilöiden sitouttaminen Yhtiöön tarjoamalla heille kilpailukykyinen Yhtiön osakkeiden omistamiseen, ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on ansaintajakso, jonka perusteella tietyt avainhenkilöt, eli osakepalkkiojärjestelmän osallistujat, voivat ansaita CapManin osakkeita palkkiona, joka perustuu avainhenkilön henkilökohtaisiin CapManin osakkeisiin kohdistuviin sijoituksiin ja Yhtiön hallituksen määrittelemiin suoritevaatimuksiin. Ansaintajakso alkaa 1.4.2020 ja päättyy 31.3.2023.

Palkkion saaminen uudesta järjestelmästä edellyttää, että osallistuja kohdentaa järjestelmään ennestään omistamiaan vapaasti luovutettavia Yhtiön osakkeita tai hankkii, sisäpiirisäännöksiä noudattaen, Yhtiön osakkeita hallituksen ennakkoon ilmoittaman määrän, ajankohdan ja tavan mukaisesti (jäljempänä Osakeomistuksen Edellytykset). Osallistujan tulee omistaa Yhtiön osakkeet edellä kuvattujen Osakeomistuksen Edellytysten mukaisesti palkkion maksuun saakka.

Suoritekriteerit ansaintajaksolle perustuvat Yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (TSR) ansaintajakson aikana. Uusi järjestelmä sisältää lisäksi yhden ja kahden vuoden osa-ansaintajaksot. Ansaintajakson perusteella osallistuja voi ansaita bruttopalkkiona enintään neljä ja puoli (4,5) CapManin osaketta jokaista yhtä (1) CapManin osaketta kohtaan edellyttäen, että Osakeomistuksen Edellytykset sekä vaaditut TSR-suoritetasot täyttyvät.

Uuden järjestelmän perusteella palkkiona maksettuja CapManin osakkeita ei saa myydä, siirtää, pantata tai muutoin luovuttaa edelleen osakkeille asetetun sitouttamisjakson aikana. Sitouttamisjakso alkaa palkkion maksusta ja päättyy 30.4.2024.

Säännönmukaisesti osallistujan on omistettava vähintään 25 prosenttia uuden järjestelmän perusteella annetuista brutto-osakkeista, kunnes osallistujan osakeomistus Yhtiössä yhteensä vastaa hänen kiinteän bruttovuosipalkkansa arvoa ja niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniin kuuluvaan yhtiöön jatkuu.

Uuden järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä, mukaan lukien CapManin johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja. Ansaintajakson perusteella maksettavat palkkiot ovat enintään noin 4,5 miljoonaa CapManin osaketta, mikä vastaa enintään 3,0 prosentin laimennusvaikutusta.

Optio-ohjelmat

CapManilla on ollut kaksi optio-ohjelmaa, optio-ohjelma 2013 ja optio-ohjelma 2016. Optio-ohjelmista ei kuitenkaan enää jaeta uusia optio-oikeuksia, vaan ohjelmat on korvattu yllä kuvatulla osakepohjaisella palkitsemisjärjestelmällä. Optio-ohjelmien tiedot ja ehdot ovat saatavilla CapManin verkkosivuilta.

Palkitsemisraportti 2020

24.2.2021

Tässä CapMan Oyj:n (jäljempänä CapMan tai yhtiö) palkitsemisraportissa selostetaan yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista ja esitetään tiedot yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta tilikaudelta 2020. Raportti on laadittu Suomen lainsäädännön ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisesti. Tämä raportti käsitellään CapManin varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2021.

Yhtiön 11.3.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ilman äänestystä. Palkitsemispolitiikka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla (https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/palkitseminen/) ja listayhtiöiden hallinnointikoodi 2020 osoitteessa cgfinland.fi.

Tämä raportti on ensimmäinen nykysääntelyn mukainen yhtiökokouksen käsittelemä palkitsemisraportti, joten yhtiökokous ei ole aikaisemmin esittänyt kantaansa palkitsemisraportin sisältöön. Yhtiö selostaa jatkossa palkitsemisraportilla, miten edellisen yhtiökokouksen mahdollinen palkitsemisraporttia koskeva neuvoa-antava äänestys on otettu huomioon.

Palkitsemispolitiikan toteuttaminen CapManissa vuonna 2020

Hallituksen jäsenten palkkioista päätti 11.3.2020 pidetty yhtiön varsinainen yhtiökokous nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. Nimitystoimikunta koostuu suurimpien osakkeenomistajien edustajista ja näin ollen hallitus ei osallistu oman palkitsemisensa valmisteluun.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2020 kuukausi- ja kokouspalkkioita. Vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättämät palkkiot pysyivät muuttumattomina vuoteen 2019 verrattuna. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 5 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa, hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa siinä tapauksessa, että hän ei toimi samalla hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, ja muille hallituksen jäsenille 3 250 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen kokouksiin ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille kuukausipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Kaikki palkkiot vuonna 2020 maksettiin rahana.

CapManin hallituksen palkitsemisvaliokunta kokoontui vuonna 2020 kaksi kertaa päättämään muun muassa yhtiön toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemista koskevista asioista. Hallitus päätti palkitsemisvaliokunnan valmistelun pohjalta uudesta pitkän aikavälin kannustinohjelmasta, johon yhtiön toimitusjohtaja kuuluu. Lisäksi hallitus päätti myös lyhentää edellisen pitkän aikavälin kannustinohjelman kestoa noin vuodella sekä maksaa siitä päättymishetkeen saakka kertyneen palkkion. Hallitus päätti yhtiön johdon lyhyen aikavälin kannustinpalkkioista, jotka maksettiin maaliskuussa 2020 sekä tilikaudelle 2020 kohdistuvasta lyhyen aikavälin kannustinpalkkiojärjestelmästä. Toimitusjohtaja ei ollut vuonna 2020 eikä 2019 lyhyen aikavälin kannustinten piirissä hallituksen aikaisemmin tekemän periaatepäätöksen mukaisesti. Hallitus on katsonut, että toimitusjohtajan muuttuvan palkitsemisen tulee yhtiön nykytilanteessa perustua pääosin pitkän aikavälin kannustimiin. Hallitus ei tehnyt vuonna 2020 muutoksia toimitusjohtajan kiinteään palkitsemiseen tai etuihin.

Hallituksen näkemyksen mukaan palkkioita koskevat päätöksenteko noudatti palkitsemispolitiikassa kuvattua päätöksentekojärjestystä, ja palkitsemisen elementit ovat yhdenmukaiset politiikassa esitettyjen periaatteiden kanssa eikä palkitsemispolitiikasta poikettu. Hallituksen tai toimitusjohtajan palkitsemiseen ei ole kohdistettu takaisinperintää.

Pitkän aikavälin palkitseminen keskiössä

Yhtiön tavoitteena on ylläpitää houkuttelevaa, kilpailukykyistä, oikeudenmukaista ja kannustavaa palkitsemista, joka tähtää yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen lyhyellä mutta erityisesti pitkällä aikavälillä. Yhtiöllä on avainhenkilöille suunnattu pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinohjelma, joka on pyritty luomaan kannustavaksi ja sitouttavaksi. Ohjelma on kolmivuotinen (2020–2023) ja osallistuminen edellyttää sijoituksen tekemistä yhtiön osakkeisiin. Toimitusjohtaja osallistuu ohjelmaan täysimääräisesti hänelle allokoidulla osuudella (300 000 osaketta) samoin kuin muutkin yhtiön johtoryhmän jäsenet. Hallitus on halunnut korostaa yhtiön pitkän aikavälin menestyksen merkitystä sillä, että toimitusjohtaja ei ole lainkaan mukana lyhyen aikavälin kannustinohjelmassa.

Palkitsemisen kehitys

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys verrattuna yhtiön työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja yhtiön taloudelliseen kehitykseen viideltä edelliseltä tilikaudelta.

Tunnusluku / Positio 2016 2017 2018 2019 2020 CAGR*
Osake (kokonaistuotto, TSR), € 1,25 1,86 1,67 2,68 2,77 22 %
Liikevaihto, € 26 677 000 34 843 000 33 482 000 48 972 000 42 989 000 13 %
Toimitusjohtaja, vuosiansio, €** 487 630 292 632 376 392 376 300 361 974 -7 %
Toimitusjohtaja, osakepalkkiot, €*** 0 0 0 0 2 241 675
Hallituksen jäsen, €**** 49 372 55 930 53 400 49 091 49 038 0 %
Henkilöstö, € ***** 175 495 187 699 164 333 159 551 150 664 -4 %
Henkilöstö, osakepalkkiot, €*** 0 0 0 0 4 079 849  

 

* Keskimääräinen vuotuinen muutos 2016–2020 (compound annual growth rate)

** Vuoden 2017 luvusta on vähennetty edelliseen toimitusjohtajaan liittyneet palkkiot. Vuosina 2017–2019 toimitusjohtaja on lisäksi saanut tuloja aiempien tehtävien perusteella myönnettyjen optioiden käyttämisestä. Toimitusjohtajan luvuissa ei ole huomioitu sosiaalikuluja.

*** Vuosien 2018–2020 osakeohjelmasta maksetut palkkiot.

**** Keskimääräiset hallituksen jäsenelle maksetut palkkiot (kuukausipalkkio ja kokouspalkkiot yhteensä).

***** Yhtiön tilinpäätöksessä ilmoitettu henkilöstökulu jaettuna henkilöstön keskimääräisellä vuosittaisella lukumäärällä, sisältäen mm. muuttuvat palkkiot ja sosiaalikulut (pois lukien osakepalkkiot).

 

Hallituksen palkkiot tilikaudelta 2020

Seuraavasta taulukosta käyvät ilmi hallituksen jäsenille vuonna 2020 maksetut hallituspalkkiot ja kokouspalkkiot.

Nimi Hallituspalkkio, € Kokouspalkkiot, €
Fagerholm Catarina 39 000 6 800
Hammarén Johan* 31 466 2 000
Heliövaara Eero** 39 000 4 800
Kaario Mammu 48 000 7 200
Liitola Olli*** 39 000 3 200
Ramsay Peter 39 000 5 200
Tallberg Andreas 60 000 9 600

 

* Valittu hallituksen jäseneksi 11.3.2020 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

** Hallituspalkkion lisäksi Heliövaaralle on maksettu hallituksen jäsenen rooliin liittymättömistä konsultointitehtävistä 14 880 €.

*** Hallituspalkkion lisäksi Liitolalle on maksettu hallituksen jäsenen rooliin liittymättömistä konsultointitehtävistä 3 472 €.

 

Hallituspalkkiot maksettiin kokonaisuudessaan rahana. Hallituksen jäsenille on yllä kuvattujen palkkioiden lisäksi korvattu matkakuluja yhtiön soveltaman käytännön mukaisesti.

Toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudelta 2020

Seuraavasta taulukosta käyvät ilmi toimitusjohtajalle vuonna 2020 maksettu palkka ja muut taloudelliset etuudet.

Nimi Kiinteä vuosipalkka, € Vuosibonus, € Osakkeet, € Lisäeläke, €
Frimodig Joakim 361 974 0 2 241 675* 36 198

 

*VWAP 17.3.2020: 1.6605 €

Maksetut osakkeet (1 350 000 kappaletta) perustuivat vuoden 2018 osakepalkkio-ohjelmaan, jonka toteuma perustui kokonaistuoton kehitykseen (Total Shareholder Return, TSR). Maksettuihin osakkeisiin kohdistuu yhden vuoden rajoitusjakso, jonka kuluessa osakkeita ei saa luovuttaa.

Toimitusjohtajalle vuonna 2020 maksettu muuttuva palkkio koostui pelkästään pitkän aikavälin muuttuvasta palkkiosta ja vastaa rahaksi muutettuna noin 6,2 x kiinteää vuosipalkkaa. Koska toimitusjohtajalle ei tällä hetkellä hallituksen periaatepäätöksen mukaisesti makseta lainkaan lyhyen ajan kannustimia, muuttuvan palkitsemisen osuus toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisesta voi muodostua hyvin merkittäväksi niinä vuosina, jolloin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä realisoituu palkkioita. Tällä hetkellä hallitus on päättänyt kolmivuotisesta ohjelmasta, jonka perusteella palkkioita maksetaan seuraavan kerran vuonna 2023. Maksettuihin osakkeisiin tulee kohdistumaan yhden vuoden rajoitusjakso, jonka kuluessa osakkeita ei saa luovuttaa. Yhtiössä ei tällä hetkellä ole käytössä vuosittain alkavia ohjelmia.

Toimitusjohtaja osallistuu osakepalkkio-ohjelmaan täysimääräisesti. Hän on kohdentanut ohjelmaan hallituksen määrittelemän enimmäismäärän eli 300 000 omistamaansa CapManin osaketta. Mikäli suoritekriteerinä oleva osakkeen kokonaistuoton tavoitetaso täyttyy täysimääräisesti, hän on oikeutettu saamaan bruttopalkkiona vuonna 2023 enintään 4,5 x kohdistamansa määrän eli yhteensä enintään 1 350 000 osaketta. Osakepalkkio-ohjelmaa kuvataan tarkemmin yllä.

Toimitusjohtajalla on yhtiön toimesta järjestetty maksuperusteinen lisäeläkevakuutus, jonka vuosittainen vakuutusmaksu vastaa kymmentä prosenttia vakuutetun vuosittaisesta rahapalkasta ilman luontoisetuja. Vakuutetulla on oikeus vapaakirjaan kolmen vuoden vakuutusajan jälkeen asteittain niin, että vapaakirja kattaa kuuden vuoden kuluttua lisäeläkevakuutuksen kokonaisuudessaan. Toimitusjohtajan eläkkeellesiirtymisikä on 63 vuotta.