Nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

CapMan Oyj:n vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta korvaa hallituksen nimittämän nimitysvaliokunnan. Varsinainen yhtiökokous hyväksyi lisäksi toimikunnalle työjärjestyksen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimitetyksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä CapMan Oyj:n hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä, joka ei osallistu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätöksentekoon.

Osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista, voi saada tällaiset omistukset yhteenlaskettua nimeämisoikeuden ratkaisevaa ääniosuutta laskettaessa, mikäli osakkeenomistaja esittää asiaa koskevan kirjallisen pyynnön yhtiön hallituksen puheenjohtajalle viimeistään elokuun 31. päivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna.

Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimeämisoikeuttaan, tulee tämän esittää luotettava selvitys omistamiensa osakkeiden lukumäärästä varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. työpäivänä. Tämä selvitys tulee toimittaa hallituksen puheenjohtajalle viimeistään syyskuun neljäntenä työpäivänä.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on valittu

  • Patrick Lapveteläinen, hallituksen jäsen, Henkivakuutusosakeyhtiö Mandatum,
  • Mikko Mursula, sijoitusjohtaja, Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,
  • Ari Tolppanen, Oy Inventiainvest Ab, sekä
  • Mikko Kalervo Laakkonen.

Tiedote 7.9.2018: CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano