Hallinnointi

CapMan Oyj:n hallinnointiperiaatteiden vahvistamisesta vastaa yhtiön hallitus.

CapManin hallinnointia koskevia verkkosivuja on viimeksi päivitetty 9.4.2019.

CapMan Oyj (jäljempänä CapMan) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa 1.1.2016 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia Corporate Governance 2015 (”Hallinnointikoodi”) noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti. Yhtiön hallinnointiin sovelletaan lisäksi Suomen lakeja, yhtiön yhtiöjärjestyksen määräyksiä ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita.

Hallinnointikoodin edellyttämät selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla alla. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu myös osana yhtiön vuoden 2018 vuosikertomusta.

Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Yhtiöjärjestys

CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys on hyväksytty yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 8.12.2016.

Konsernirakenne

CapMan-konserni muodostuu CapMan Oyj:stä ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöistä.

CapMan-konserni (konserni) muodostuu CapMan Oyj:stä ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöistä. CapManilla on tytäryhtiötä Suomessa, Ruotsissa, Guernseyllä, Luxemburgissa, Iso-Britanniassa ja Kyproksella sekä sivuliike Tanskassa. Tytäryhtiöt toimivat konsernin hallinnoimien, kohdeyritys- tai kiinteistösijoituksia tekevien rahastojen hallinnointiyhtiöinä ja/tai neuvonantajina. CapMan omistaa pääsääntöisesti tytäryhtiöidensä äänivallan sataprosenttisesti. Merkittävin osakkuusyhtiö on Maneq Investments Luxembourg S.à r.l. Kaikki CapManin konserniyhtiöt ja osakkuusyhtiöt omistusosuuksineen on lueteltu yhtiön konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.