Hallinnointi

CapMan Oyj:n hallinnointiperiaatteiden vahvistamisesta vastaa yhtiön hallitus.

Päivitetty 22.2.2018.

CapMan Oyj (jäljempänä CapMan) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa 1.1.2016 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia Corporate Governance 2015 (”Hallinnointikoodi”) noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti, ja yhtiötä hallinnoidaan lisäksi Suomen lakien, yhtiön yhtiöjärjestyksen ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Hallinnointikoodin edellyttämät selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla alla. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu myös osana yhtiön vuoden 2017 vuosikertomusta.

Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Yhtiöjärjestys

CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys on hyväksytty yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 8.12.2016.

Konsernirakenne

CapMan-konserni muodostuu CapMan Oyj:stä ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöistä.

CapMan-konserni (konserni) muodostuu CapMan Oyj:stä ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöistä. CapManilla on tytäryhtiötä Suomessa, Ruotsissa, Guernseyllä, Luxemburgissa, Iso-Britanniassa ja Kyproksella. Tytäryhtiöt toimivat konsernin hallinnoimien, kohdeyritys- tai kiinteistösijoituksia tekevien rahastojen hallinnointiyhtiöinä ja/tai neuvonantajina. CapMan omistaa pääsääntöisesti yhtiöiden äänivallan sataprosenttisesti. Merkittävin osakkuusyhtiö on Maneq Investments Luxembourg S.à r.l. Kaikki CapManin konserniyhtiöt ja osakkuusyhtiöt on lueteltu yhtiön konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa. CapMan hankki omistukseensa Norvestia Oyj:n koko osakekannan vuoden 2016 lopulla tekemänsä julkisen vapaaehtoisen vaihtotarjouksen seurauksena. Vaihtotarjous ja sitä seurannut lunastusmenettely saatettiin loppuun vuoden 2017 lopussa. Norvestia Oyj sulautui CapManiin 1.3.2018.

CapManin nykyiset kolme liiketoimintasegmenttiä ovat Hallinnointiliiketoiminta, Palveluliiketoiminta ja Sijoitusliiketoiminta. Rahastojen hallinnointiyhtiönä CapMan hallinnoi pääasiassa asiakkaidensa, eli sijoittajien, pääomia tekemällä sijoituksia pääomasijoitusrahastoista, joihin varat on kerätty pääosin institutionaalisilta sijoittajilta, kuten eläkeyhtiöiltä ja -säätiöiltä, tai suoraan CapManin omasta taseesta. CapMan Konsernin Palveluliiketoimintaan kuuluu kaksi palvelutiimiä: Scala Fund Advisory sekä hankintarengas CAPS. Sijoitusliiketoiminnan toimintasegmentti käsittää CapManin omasta taseestaan tekemät sijoitukset. Lisäksi CapMan Konsernilla on taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon toiminnot, rahastojen hallinnoinnin back office- ja lakiasiaintoiminnot, IT- ja viestintätoiminnot sekä myynti- & rahastosijoittajasuhdetoiminnot.