Hallinnointi

CapMan Oyj:n hallinnointiperiaatteiden vahvistamisesta vastaa yhtiön hallitus.

CapManin hallinnointia koskevia verkkosivuja on viimeksi päivitetty 24.2.2021.

CapMan Oyj (jäljempänä CapMan) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia Corporate Governance 2020 (”Hallinnointikoodi”) noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Yhtiön hallinnointiin sovelletaan lisäksi Suomen lakeja, yhtiön yhtiöjärjestyksen määräyksiä ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita.

Hallinnointikoodin edellyttämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla alla. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan myös osana yhtiön vuosikertomusta. Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka ja edellisen vuoden palkitsemisraportti ovat saatavilla yhtiön verkkosivujen palkitsemista koskevassa osiossa, jossa esitetään myös ajantasaiset tiedot yhtiön johdon palkitsemisesta sekä edellisen vuoden toteutuneesta johdon palkitsemisesta.

Yhtiöjärjestys

CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys on hyväksytty yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 8.12.2016.

Konsernirakenne

CapMan-konserni (konserni) muodostuu CapMan Oyj:stä ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöistä. CapManilla on tytäryhtiötä Suomessa, Ruotsissa, Guernseyllä, Luxemburgissa, Iso-Britanniassa ja Kyproksella sekä sivuliike Tanskassa. Pääsääntöisesti tytäryhtiöt toimivat konsernin hallinnoimien kohdeyritys- tai kiinteistösijoituksia tekevien rahastojen hallinnointi- tai neuvonantoyhtiöinä. Niiden lisäksi CapMan-konserniin kuuluvat muun muassa varainhoitoyhtiö CapMan Wealth Services Oy, raportointi- ja analyysipalveluyhtiö JAY Solutions Oy sekä hankintapalveluja tarjoava CapMan Procurement Services (CaPS) Oy. Kaikki CapManin konserniyhtiöt ja osakkuusyhtiöt omistusosuuksineen on lueteltu yhtiön vuosikertomuksessa julkaistavan konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.