Rakennamme arvoa yhteiskunnalle aktiivisen omistajuuden kautta

Vastuullisuus CapManilla

Vastuullisuus CapManilla

CapManilla meitä ohjaa missiomme rakentaa arvoa yhteiskunnalle. Haluamme olla positiivinen voima yhteiskunnassa ja toimia roolimallina sijoittajillemme ja kohdeyhtiöillemme. Kestävä kehitys on tämän positiivisen vaikutuksen maksimoimista.

Aktiivisena pohjoismaisena omistajana mahdollistamme muutoksen kohti hyvin hallinnoituja, ympäristön ja sosiaalisten tekijöiden kannalta kestävämpiä yrityksiä ja kohteita. Vaikuttavuutemme syntyy siitä, että teemme päätöksiä, ohjaamme kohti selkeitä kestävyystavoitteita ja tavoittelemme aktiivisesti sellaisia sijoituskohteita, jotka tarjoavat mahdollisuuksia lieventää yhteiskunnallisia ongelmia tai ympäristöhaasteita. Listaamattoman markkinan toimijana kestävä kehitys tarkoittaa meille ennen kaikkea kohteidemme tukemista siirtymässä kohti kestävämpää liiketoimintaa.

Kestävyysstrategiamme

Kestävyysstrategiamme keskiössä on roolimme aktiivisena omistajana. Vaikuttavuutemme syntyy asemamme kautta – teemme päätöksiä ja vaikutamme konserninlaajuisesti sekä kohteissa hallinnoitavien rahastojemme kautta. Ohjaamme kohdeyhtiöitämme ja kiinteistöjämme kohti selkeitä kestävyystavoitteita. Tavoittelemme aktiivisesti mahdollisuuksia lieventää yhteiskunnallisia ongelmia tai ympäristöhaasteita.

Kestävyysstrategiamme muodostuu ympäristötoimista, sosiaalisista toimista ja hyvästä hallinnoinnista, joille olemme määritelleet toimintatapamme ja fokuksemme. Keskitymme kokonaisuuksiin, joiden vaikutus on yhteiskunnallisesti merkittävin ja joissa vaikuttavuutemme on suurin. Seuraamme kohdeyhtiö- ja kiinteistökohtaisesti myös muita toimia, joilla on erityinen merkitys näiden kohteiden kestävyystyön kannalta.

Kestävyystavoitteemme

Olemme asettaneet kestävyystavoitteita CapMan Oyj:lle sekä CapManin hallinnoimille kohdeyhtiörahastoille ja kiinteistörahastoille. Nämä vuosittain asetetut tavoitteet ovat tapamme seurata, että toteutamme missiotamme rakentaa arvoa menestyvän yhteiskunnan puolesta.

Lue lisää tavoitteistamme täällä

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuodesta 2012

PRI on kansainvälinen sijoittajien muodostama verkosto, joka tekee yhteistyötä vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteutumisen puolesta käytännössä. PRI:n allekirjoittaneiden tahojen osalta arvioidaan vuosittain periaatteiden noudattamista sijoituspolitiikassa ja -käytännöissä. CapMan allekirjoitti PRI:n jo vuonna 2012 yhtenä ensimmäisistä pääomasijoitusalan toimijoista Pohjoismaissa.

Vastuullisuuteen liittyvät politiikat ja huomiot

Keskitymme vastuullisten toimintatapojen kehittämiseen hallinnoitavissa rahastoissamme sekä omassa toiminnassamme. Sijoituskohteiden analyysissa ja päätöksenteossa huomioidaan myös kestävyystekijöitä. CapManin vastuullisen sijoittamisen politiikka kuvailee lähestymistapaamme vastuulliseen sijoittamiseen sekä liiketoimintoihin. Tämä kuvastaa päätöksenteko- ja omistuskäytäntöjä rahastoissa sekä muussa sijoitus- ja neuvonanto-toiminnassa.

Lue politiikka (englanniksi)

Kestävyystekijöillä voi olla suora vaikutus yrityksen liikevaihtoon sekä kustannusrakenteeseen. Niillä voi myös olla ulkoisia vaikutuksia liittyen esimerkiksi sidosryhmien elämänlaatuun tai asiakkaiden kokemaan lisäarvoon. Näin ollen kestävyystekijöillä voi olla vaikutuksia sijoituksen tuottoon. CapManin sisällyttää kestävyystekijöitä osaksi ydinliiketoimintaa. Tämä luo vahvan kulttuurin, joka puolestaan ohjaa toimintaa sekä hallinnointiyhtiössä että sijoituskohteissa. Lue lisää haitallisten kestävyystekijöiden vaikutuksista alla.

Lue lisää

Yhteistyössä