Pitkäaikaisena omistajana rakennamme vastuullisesti arvoa vauraamman yhteiskunnan puolesta

Vastuullinen sijoittaminen CapManilla

Aktiivisena omistajana CapMan on sitoutunut huomioimaan vastuullisia liiketoimintatapoja sijoitusanalyysissa ja päätöksentekoprosesseissa pitkäjänteisesti niin omassa toiminnassaan kuin myös kohdeyritysten ja kiinteistökohteiden osalta. Käytämme erityisesti ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin liittyviä tulosmittareita, jotka arvioivat toimintaa kestävän kehityksen, eettisyyden ja hyvien hallintotapojen näkökulmasta. Näiden asioiden vakiintunut termi on ESG, joka on lyhenne sanoista ”environmental”, ”social” ja ”governance”.

Hyvä ESG-asioiden hallinta vaikuttaa positiivisesti myös kohdeyritystemme kilpailukykyyn. Ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvän riskienhallinnan lisäksi yritykset voivat parhaiden käytäntöjen avulla lisätä tulonlähteitään ja säästää kustannuksissa pitkällä aikavälillä. Vastuullisten liiketoimintatapojen on todettu olevan yhteydessä muun muassa yrityksen luotettavuuteen sekä parempaan henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyteen. Lisäksi yritykset voivat hyödyntää mahdollisuutta kehittää uusia innovatiivisia tuotteita ja tuotantoprosesseja vastuullisuusteeman ympärille. Hyvä ESG-asioiden hallinta mahdollistaa myös merkittäviä kustannussäästöjä; sen avulla voidaan esimerkiksi säästää energiankulutuksessa sekä minimoida henkilöstön vaihtuvuutta.

10

miljoonaa eläkelläistä hyötyvät rahastojen tuotoista

15

tuhatta työntekijää kohdeyhtiöissä

A+

arvosana PRI:ltä (pääomasijoitukset, kiinteistöt ja infrastruktuuri)

100 %

suurimman kiinteistökohteen sähkö tuotetaan hiilineutraalisti

Miten onnistumme?

CapMan on aktiivinen sijoittaja kasvaviin yrityksiin, kiinteistöihin ja infrastruktuuriin Pohjoismaissa. Aktiivisena omistajana hallinnoimamme rahastot voivat toteuttaa muutoksia laajasti.

Lue lisää vastuullisesta toiminnastamme (englanniksi):

Katsaus vastuulliseen sijoittamiseen 2020

Vastuullisuus salkussamme

PRI on kansainvälinen sijoittajien muodostama verkosto, joka tekee yhteistyötä vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteutumisen puolesta käytännössä. CapMan allekirjoitti PRI:n jo vuonna 2012. PRI:n allekirjoittaneiden tahojen osalta arvioidaan vuosittain periaatteiden noudattamista sijoituspolitiikassa ja -käytännöissä.

PRI:n myötä CapMan sitoutuu seuraavaan kuuteen periaatteeseen:

  1. Otamme ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallinnointitapaan liittyvät seikat huomioon analysoidessamme sijoituskohteita ja tehdessämme sijoituspäätöksiä.
  2. Olemme aktiivisia omistajia ja huomioimme ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallinnointitapaan liittyviä näkökohtia omistuspolitiikassa ja -käytännöissä.
  3. Odotamme sijoituskohteina olevien yritysten tarjoavan riittävästi tietoa toimintaansa liittyvistä ympäristö- ja yhteiskuntaseikoista sekä hyvän hallinnointitavan käytännöistään.
  4. Edistämme periaatteiden kannatusta ja käyttöönottoa koko sijoitusalalla.
  5. Teemme yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa tehostaaksemme periaatteiden toteutumista käytännössä.
  6. Raportoimme, miten periaatteiden noudattaminen ja niiden käyttöönoton edistäminen näkyy omassa toiminnassamme.

CapMan pyrkii minimoimaan toimintansa ympäristöjalanjälkeä. Esimerkkejä ympäristöä säästävistä toimenpiteistä ovat ympäristöystävällisen sähkön käyttö sekä ympäristöä kuormittavien toimialojen välttäminen sijoitustoiminnassa. CapMan seuraa myös jatkuvasti ympäristöasioihin liittyvien määräysten kehitystä ja huolehtii siitä, että kaikki kohdeyritykset ja kiinteistöt seuraavat voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä.

CapMan pyrkii edistämään talouskasvua kehittämällä liiketoimintoja, kannustamalla innovaatioihin sekä parantamalla eri alojen kansainvälistä kilpailukykyä. Pienten ja keskisuurten yritysten aktiivisena omistajana CapMan lisää paikallisten talouksien monimuotoisuutta. CapManin kohdeyritykset ja kiinteistöt seuraavat voimassaolevaa työ-, terveys- ja turvallisuuslainsäädäntöä ja niillä on toiminnan harjoittamiseen tarvittavat lisenssit ja luvat.

CapMan Oyj on yksi harvoista listatuista pääomarahastojen hallinnointiyhtiöistä maailmassa. Listayhtiönä CapMan noudattaa läpinäkyvän viestinnän periaatteita osakkeenomistajia ja rahastosijoittajia kohtaan. CapMan Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmä noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Aktiivisena omistajana CapMan pyrkii ammattimaistamaan kohdeyritystensä hallintomalleja hallitustyöskentelyn kautta.