Rakennamme arvoa yhteiskunnalle aktiivisen omistajuuden kautta

Vastuullisuus keskiössä

Aktiivisina omistajina CapManin hallinnoimat rahastot voivat saada aikaan muutoksia laajalla mittakaavalla. Haluamme toiminnallamme rikastuttaa yhteiskuntaa. Pyrkimys heijastuu sijoitusten tuottoihin, mutta myös tapaan, miten tuotot saavutetaan. Sijoitustoimintamme kautta toiminnallamme on laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Kestävyystekijöiden sisällyttämisellä toimintaan voi olla positiivisia vaikutuksia kohdeyhtiöiden kilpailukykyyn. Ympäristö- yhteiskunta- ja hallinnointiriskien hallinta sekä parhaiden käytäntöjen huomioiminen auttavat pitkäaikaisia tuottoja ja alentamaan kustannuksia. Vastuullinen toiminta sitouttaa asiakkaita sekä työntekijöitä. Kestävyystekijöiden huomioiminen johtamisprosesseissa auttaa myös yrityksiä kehittämään innovatiivisia tuotteita ja prosesseja ja se on tehokas tapa hallinnoida esimerkiksi energiakustannuksia tai hillitä työntekijöiden korkeaa vaihtuvuutta.

Vastuullisuuspolitiikka

Toimintatapamme

Keskitymme vastuullisten toimintatapojen  kehittämiseen hallinnoitavissa rahastoissamme sekä omassa toiminnassamme. Sijoituskohteiden analyysissa ja päätöksenteossa huomioidaan myös kestävyystekijöitä. CapManin vastuullisen sijoittamisen politiikka kuvailee lähestymistapaamme vastuulliseen sijoittamiseen sekä liiketoimintoihin. Tämä kuvastaa päätöksenteko- ja omistuskäytäntöjä rahastoissa sekä muussa sijoitus- ja neuvonanto-toiminnassa.

Vastuullisuuspolitiikka

Kestävyystekijöillä voi olla suora vaikutus yrityksen liikevaihtoon sekä kustannusrakenteeseen. Niillä voi myös olla ulkoisia vaikutuksia liittyen esimerkiksi  sidosryhmien elämänlaatuun tai asiakkaiden kokemaan lisäarvoon. Näin ollen kestävyystekijöillä voi olla vaikutuksia sijoituksen tuottoon. CapManin sisällyttää kestävyystekijöitä osaksi ydinliiketoimintaa. Tämä luo vahvan kulttuurin, joka puolestaan ohjaa toimintaa sekä hallinnointiyhtiössä että sijoituskohteissa. Lue lisää haitallisten kestävyystekijöiden vaikutuksista alla.

Haitalliset kestävyysvaikutukset

CapMan pyrkii minimoimaan toimintansa ympäristöjalanjälkeä. Esimerkkejä ympäristöä säästävistä toimenpiteistä ovat ympäristöystävällisen sähkön käyttö sekä kierrätys. CapMan seuraa myös jatkuvasti ympäristöasioihin liittyvien määräysten kehitystä ja huolehtii siitä, että kaikki kohdeyritykset ja kiinteistöt seuraavat voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä.

CapMan pyrkii edistämään talouskasvua kehittämällä liiketoimintoja, kannustamalla innovaatioihin sekä parantamalla eri alojen kansainvälistä kilpailukykyä. Pienten ja keskisuurten yritysten aktiivisena omistajana CapMan lisää paikallisten talouksien monimuotoisuutta. CapManin kohdeyritykset ja kiinteistöt seuraavat voimassaolevaa työ-, terveys- ja turvallisuuslainsäädäntöä ja niillä on toiminnan harjoittamiseen tarvittavat lisenssit ja luvat.

CapMan Oyj on yksi harvoista listatuista pääomarahastojen hallinnointiyhtiöistä maailmassa. Listayhtiönä CapMan noudattaa läpinäkyvän viestinnän periaatteita osakkeenomistajia ja rahastosijoittajia kohtaan. CapMan Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmä noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Aktiivisena omistajana CapMan pyrkii ammattimaistamaan kohdeyritystensä hallintomalleja hallitustyöskentelyn kautta.

Adverse sustainability impacts

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuodesta 2012

PRI on kansainvälinen sijoittajien muodostama verkosto, joka tekee yhteistyötä vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteutumisen puolesta käytännössä. PRI:n allekirjoittaneiden tahojen osalta arvioidaan vuosittain periaatteiden noudattamista sijoituspolitiikassa ja -käytännöissä. CapMan allekirjoitti PRI:n jo vuonna 2012 yhtenä ensimmäisistä pääomasijoitusalan toimijoista Pohjoismaissa.

Yhteistyössä