Haitallisten kestävyystekijöiden huomioiminen

Kestävyystekijöillä voi olla suora vaikutus yrityksen liikevaihtoon sekä kustannusrakenteeseen. Niillä voi myös olla ulkoisia vaikutuksia liittyen esimerkiksi  sidosryhmien elämänlaatuun tai asiakkaiden kokemaan lisäarvoon. Näin ollen kestävyystekijöillä voi olla vaikutuksia sijoituksen tuottoon. CapManin tavoitteena on kestävyystekijöiden sisällyttäminen osaksi ydinliiketoimintaa. Tämä luo vahvan kulttuurin, joka puolestaan ohjaa toimintaa sekä hallinnointiyhtiössä että sijoituskohteissa. Lue lisää haitallisten kestävyystekijöiden vaikutuksista alla.

Keskeisten haitallisten kestävyystekijöiden kuvaus sekä niiden tunnistamiseen käytetyt politiikat

Sijoitusalueissa huomioidut keskeiset haitalliset kestävyystekijät perustuvat indikaattoreihin, jotka viittaavat kestävyysvaikutuksiin muun muassa seuraavilla osa-alueilla [1]:

Private Equity, Credit ja Infra

 • Kasvihuonekaasupäästöt
 • Biodiversiteetti
 • Vesi
 • Jäte
 • Sosiaaliset ja työsuhteita koskevat tekijät

Real Estate

 • Fossiiliset polttoaineet
 • Energitehokkuus
 • Kasvihuonekaasupäästöt

CapMan hyödyntää näitä indikaattoreita tunnistaakseen ja priorisoidakseen toiminnan keskeisiä haitallisia kestävyysvaikutuksia.

Private Equity -sijoitukset

Ennen sijoitusta case-tiimi tekee due diligence -selvityksen sijoituksesta, mukaan lukien ESG-selvityksen, jossa arvioidaan mahdollisia kestävyysriskejä sekä arvonluontimahdollisuuksia muun muassa liittyen seuraaviin sijoitukseen liittyviin piirteisiin:

 • Toimiala
 • Toimipaikka
 • Toimintaketju
 • Asiakaskunta
 • Toiminnan luonne
 • Terveys ja turvallisuus
 • Energiankulutus ja päästöt
 • Vedenkulutus
 • Jätehuolto

ESG-selvitys on osa kokonaisvaltaista riskien arviointia. Arvioinnin lopputulos asettaa tason hallittaville riskeille ja esittää, edellyttääkö sijoituspäätöksessä eteneminen lisätoimia sekä ne toimenpiteet, jotka seuraavat jokaisesta tunnistetusta riskistä.

Mikäli CapMan on vähemmistösijoittaja tai mikäli kyseessä on yhteissijoitus, ESG-selvityksen tulokset jaetaan muiden omistajien/sijoittajien kanssa ja toimenpiteistä päätetään yhdessä.

Arvonluontisuunnitelma sisältää ESG-suunnitelman alkuperäisessä ESG-selvityksessä nousseiden seikkojen mukaisesti ja tavoitteet sekä mittarit asetetaan kohteeseen liittyvien piirteiden mukaisesti.

Credit-sijoitukset

Ennen sijoitusta case-tiimi tekee due diligence -selvityksen sijoituksesta, mukaan lukien ESG-selvityksen, jossa arvioidaan mahdollisia kestävyysriskejä sekä arvonluontimahdollisuuksia muun muassa liittyen seuraaviin sijoitukseen liittyviin piirteisiin:

 • Toimiala
 • Toimipaikka
 • Toimintaketju
 • Asiakaskunta

ESG-selvitys on osa kokonaisvaltaista riskien arviointia. Arvioinnin lopputulos asettaa tason hallittaville riskeille ja esittää, edellyttääkö sijoituspäätöksessä eteneminen lisätoimia sekä ne toimenpiteet, jotka seuraavat jokaisesta tunnistetusta riskistä.

CapMan arvioi lisäksi kohteen muiden oman pääoman haltijoiden vastuullisuuspolitiikat ennen sijoituksen tekemistä ja ohjaa kohdeyhtiöitä kohti vastuullisempia toimintatapoja yhteistyössä muiden omistajien kanssa. Kestävyystekijät ja niihin liittyvät tavoitteet voivat olla osana myönnettyjen lainojen kovenantteja.

Real Estate -sijoitukset

Ennen sijoitusta case-tiimi tekee due diligence -selvityksen sijoituksesta, mukaan lukien ESG-selvityksen, jossa arvioidaan mahdollisia kestävyysriskejä sekä arvonluontimahdollisuuksia muun muassa liittyen seuraaviin kohteeseen liittyviin piirteisiin:

 • Energian kulutus
 • Energianlähteet
 • Vedenkulutus
 • Rakennusmateriaalien käyttö
 • Vaarallisten aineiden esiintyvyys
 • Jätehuolto

ESG-selvitys sisältää lisäksi mahdollisten ilmastoriskien seulonnan liittyen muun muassa ilmaston lämpenemiseen ja siihen liittyvään ilmaston muutokseen. ESG-selvitys on osa kokonaisvaltaista riskien arviointia.

Arvioinnin lopputulos asettaa tason hallittaville riskeille ja esittää, edellyttääkö sijoituspäätöksessä eteneminen lisätoimia sekä ne toimenpiteet, jotka seuraavat jokaisesta tunnistetusta riskistä.

Mikäli kyseessä on yhteissijoitus, ESG-selvityksen tulokset jaetaan muiden omistajien/sijoittajien kanssa ja toimenpiteistä päätetään yhdessä.

Kohteen hallinnointisuunnitelma sisältää ESG-suunnitelman alkuperäisessä ESG-selvityksessä nousseiden seikkojen mukaisesti ja tavoitteet sekä mittarit asetetaan kohteeseen liittyvien piirteiden mukaisesti.

Infra-sijoitukset

Ennen sijoitusta case-tiimi tekee due diligence -selvityksen sijoituksesta, mukaan lukien ESG-selvityksen, jossa arvioidaan mahdollisia kestävyysriskejä sekä arvonluontimahdollisuuksia muun muassa liittyen seuraaviin kohteeseen liittyviin piirteisiin:

 • Toimiala
 • Paikka
 • Toimiketju
 • Asiakaskunta
 • Toiminnan luonne
 • Energian kulutus
 • Energianlähteet
 • Vedenkulutus
 • Rakennusmateriaalien käyttö
 • Vaarallisten aineiden esiintyvyys
 • Jätehuolto

ESG-selvitys on osa kokonaisvaltaista riskien arviointia. Arvioinnin lopputulos asettaa tason hallittaville riskeille ja esittää, edellyttääkö sijoituspäätöksessä eteneminen lisätoimia sekä ne toimenpiteet, jotka seuraavat jokaisesta tunnistetusta riskistä.

Mikäli CapMan on vähemmistösijoittaja tai mikäli kyseessä on yhteissijoitus, ESG-selvityksen tulokset jaetaan muiden omistajien/sijoittajien kanssa ja toimenpiteistä päätetään yhdessä.

Kohteen hallinnointisuunnitelma sisältää ESG-suunnitelman alkuperäisessä ESG-selvityksessä nousseiden seikkojen mukaisesti ja tavoitteet sekä mittarit asetetaan kohteeseen liittyvien piirteiden mukaisesti.

Sijoituspalvelu – Wealth Services

Sijoituspalvelut sisältävät neuvonantopalveluja sekä täyden valtakirjan varainhoitopalveluja. Tiimi toimii aktiivisena salkunhoitajana ja valitsee kolmannen osapuolen hallinnoimia listaamattomia ja listattuja rahastoja asiakkaiden puolesta.

Uskomme, että kestävyystekijät vaikuttavat sekä tuottoihin että riskitasoihin pitkän aikavälin sijoitustoiminnassa ja se sisällytetään sijoituksia koskevaan päätöksentekoon sijoitusstrategiasta yksittäisen instrumentin valintaan.

Valintaprosessi sisältää yksityiskohtaisen ESG-tietoihin perustuvan analyysin sekä laadulliset haastattelut salkunhoitajien ja analyytikkojen kanssa. Erityisesti rahastojen ESG-integraatio, hiili-intensiivisyys, implementaatio ja sitouttamispolitiikka ovat keskiössä. Neuvonantotiimi monitoroi valittuja managereita systemaattisesti ESG-tietoihin perustuvan analyysin sekä salkunhoitajien haastattelujen kautta. Sijoituspalveluissa keskitytään erityisesti seuraaviin osa-alueisiin:

 • Asiakkaan ESG-liitännäiset mieltymykset
 • Vastuullisuustekijät ovat keskeisessä asemassa jokaista sijoituspäätöstä tehdessä – yhdessä riskitason ja tuottojen kanssa
 • Sijoitusten kohdistaminen matalahiilisten vaihtoehtojen tukemiseksi
 • Rahastoanalyysi sisältää seuraavat kestävyystekijät: hiili-intensiteetti, green-to-brown liikevaihto, hallinnointitavat, YK:n Global Compactin vastainen toiminta sekä OECD:n ohjeistukseen liittyvät kiistat
 • Edistää ratkaisuja, jotka tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita
 • Salkku- ja rahastotason vastuullisuusraportointi

[1] Perustuu RTS Taulukko 1 + Taulukko 2 + Taulukko 3 indikaattoreihin sijoitusalueittain.

Lisää vastuullisuudesta